"Integraal Herstel biedt een andere weg naar herstel.."

Ziek van het ziek zijn:

"weer van het leven genieten Integraal Herstel helpt u daarbij."

Eindelijk

"ENJOY THE GOOD LIFE."

Leef zonder verslaving

previous arrow
next arrow
Slider

Verzoek om contact met u op te nemen

boom integraal

 

Voor wie

Je realiseert je dat je klem zit in je verslaving. Je weet je geen raad en weet niet welke weg te bewandelen om verslavings-vrij te leven. De wil is er wel, maar alleen lukt het niet. Er is een andere uitdagende weg, die volledig commitment vraagt: Integraal Herstel.

Onderken je verslaving

Integraal Herstel biedt een programma voor mensen die zelf onderkennen verslaafd te zijn of een probleem te hebben op het gebied van verslaving en zich open stellen hier iets aan te gaan doen. Wij richten ons op een breed spectrum aan verslavingen, van alcohol tot social media, en alles wat daar tussen ligt.

Lees Meer...

Verslavingsvormen

Bij Integraal Herstel
Alcohol -verslaving

Alcoholisme is een verslaving die ernstige gevolgen kan hebben. De verslaafde drinkt zoveel alcoholhoudende drank dat de gezondheid, het werk en het sociaal leven daaronder lijden.

Drugsverslaving

Een drugsverslaving is een ernstig probleem met grote gevolgen voor zowel de verslaafde, als voor zijn of haar omgeving. Er is sprake van een drugsprobleem wanneer de middelen niet meer recreatief gebruikt (kunnen) worden en het drugsgebruik iemands sociale leven beheerst en de relatie met naasten, sportprestaties of hobby’s gaat beïnvloeden.

Social -mediaverslaving

Door explosieve groei van social media in de afgelopen jaren, zien we helaas ook een nieuwe vorm van computerverslaving opdoemen: de social media verslaving. Door mobiele apparaten als smartphones en tablets wordt het steeds makkelijker om social media in de gaten te houden.

Internet -verslaving

Er is sprake van een verslaving wanneer u niet meer mét, maar ook niet zónder internet kunt. U voelt een drang waar u eigenlijk niet aan toe wilt geven. Tegelijkertijd kunt u die drang niet weerstaan, ook al beleeft u aan het internetgebruik weinig plezier.

Gokverslaving

Pathologisch gokken is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de stoornissen in de impulsbeheersing. Wie aan deze aandoening lijdt, kan geen weerstand bieden aan de drang om te gokken. Vaak krijgt de aandoening een dwangmatig karakter en noemt men deze ook wel een gokverslaving. .

Eetverslaving

Steeds met eten bezig zijn. Je volproppen als je een slechte bui hebt. Eten om niet te voelen, om een leegte op te vullen. Eten, niet omdat je het wilt of omdat je trek bent, maar omdat het ergens van binnen moet. Eten als troost, als vlucht, als drug. Ben je misschien verslaafd aan eten?

 • Alcohol -verslaving
 • Drugsverslaving
 • Social -mediaverslaving
 • Internet -verslaving
 • Gokverslaving
 • Eetverslaving

Mozaiek Wijchen

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel voor het maken van een afspraak telefoonnummer 0653228124. 
Of loop vrijblijvend binnen!

Van deze onderzochte populatie waren er drie eerder elders behandeld (met name bij Iriszorg) en vijf daarvan hadden nooit aan eerdere behandelingen deelgenomen. Bij de onderzochte populatie van ‘Integraal Herstel’ kwamen verschillende verslavingen naar voren. Zo hadden deelnemers een alcohol-, drugs- of eetverslavingen.

Drie respondenten hadden een drugsverslaving, drie hadden een alcoholverslaving, één respondent had een eetverslaving en één deelnemer had een dubbele verslaving, namelijk een alcohol- en drugsverslaving.

Bovenstaande informatie is verkregen via de afgenomen vragenlijsten. De interviews zijn afgenomen bij vijf deelnemers van ‘Integraal Herstel’ en drie professionals binnen ‘Integraal Herstel’.

De hoofdvraag luidt als volgt: ‘Wat is het resultaat van het behandelprogramma van ‘Integraal Herstel’ tijdens en na de behandeling?’ Om tot antwoord te komen op de hoofdvraag, beantwoordden de studentonderzoekers eerst de deelvragen, die hier betrekking op hebben. Hieronder worden de resultaten van de deelvragen uitgewerkt.

Resultaat deelvraag 1

Deelvraag 1 luidt als volgt: ‘Wat is het resultaat van het behandelprogramma van ‘Integraal Herstel’ op de kwaliteit van leven, gebruik van middelen, de persoonlijke groei en de dagelijkse structuur in het leven van de cliënten?’

‘Wat is het resultaat van het behandelprogramma van ‘Integraal Herstel’ op de kwaliteit van leven?’ In onderstaande tabel is de gemiddelde score (standaarddeviatie) weergegeven van de eerste en tweede afname van de SF-12 vragenlijst.

S12 vragenlijst

Er is een verbetering zichtbaar tussen de voor- en nameting. De normscore is gemiddeld 50 met een standaarddeviatie van 10. Uit de voormeting bleek dat de scores al hoger lagen dan het gemiddelde. Het grootste verschil tussen de eerste en tweede meting is dat er bij het thema Geestelijke Gezondheid in alle vier de domeinen een verbetering is weergegeven. Met name bij de domeinen rolbeperking (emotioneel) en sociaal functioneren is er een verbetering zichtbaar. Ook is er een verbetering zichtbaar bij het thema Fysieke Gezondheid. Al met al is er een verbetering zichtbaar.

‘Wat is het resultaat van het behandelprogramma van ‘Integraal Herstel’ op wel/niet gebruik van middelen?’

Bij de eerste vragenlijst kwam naar voren dat van de acht respondenten twee in de laatste twee weken gebruik hebben gemaakt van middelen. Bij de tweede vragenlijst hebben zeven respondenten de vragenlijst ingevuld en daaruit kwam naar voren dat wederom twee respondenten de afgelopen twee weken gebruik hebben gemaakt van middelen. Echter is hier wel een verschil bevonden in welke respondent gebruik heeft gemaakt van middelen. Één respondent heeft bij de eerste en tweede vragenlijst middelen gebruikt waar diegene aan verslaafd was, bij de tweede vragenlijst kwam een andere respondent naar voren die middelen gebruikt had.

‘Wat is het resultaat van het behandelprogramma van ‘Integraal Herstel’ op de persoonlijke groei?’

Uit de uitwerking van de transcripties van de interviews blijkt dat de respondenten aangeven dat met name door de persoonlijke groei, hun zelfrespect langzamerhand terugkomt. Hun zelfrespect is gedurende de verslaving gedaald. Door middel van ‘Integraal Herstel’, de gesprekken die gevoerd worden door de coach met de cliënt, is het zelfvertrouwen gestegen en daarmee ook de persoonlijke groei. Tevens geven zij aan dat zij belangrijke dingen in het leven weer gaan zien. Respondenten gaven aan dat deze persoonlijke groei onder andere te maken heeft met de bewustzijnsontwikkeling wat centraal staat binnen ‘Integraal Herstel’. Ze worden gedwongen om na te denken over hun verslaving en wat ze hieraan willen gaan doen. Deze bewustwording vindt ook plaats door het opschrijven van hun dagelijkse bezigheden op bepaalde formulieren die zij krijgen van hun coach. Respondenten geven aan dat ze beseffen dat ze nog een heel leven voor zich hebben.

‘Wat is het resultaat van het behandelprogramma van ‘Integraal Herstel’ op de dagelijkse structuur in het leven van de cliënten?’

Het merendeel van de respondenten geeft aan, voordat zij onder behandeling waren bij ‘Integraal Herstel’, dat hun dagelijkse structuur overhoop lag. Met name het dag- en nachtritme was omgedraaid. Het resultaat van de behandeling van ‘Integraal Herstel’ is dat zij hun dagelijkse structuur weer teruggekregen hebben. Zo geven bepaalde respondenten aan dat zij geleerd hebben een planning te maken, een normaal eetpatroon aangeleerd te hebben gekregen en goed voor zichzelf hebben leren zorgen.

Resultaat deelvraag 2

Deelvraag 2 luidt als volgt: ‘Welke factoren dragen bij aan het resultaat van het Integraal Herstelprogramma? Welke factoren signaleren professionals en welke factoren signaleren de respondenten (cliënten)?’

‘Welke factoren dragen bij aan het resultaat van het Integraal Herstelprogramma? Welke factoren signaleren professionals?’

Factoren die professionals signaleren die bijdragen aan het resultaat van het Integraal Herstelprogramma zijn: een compleet aanbod, langdurige begeleiding, een programma wat alles omvattend is, bewustzijnsontwikkeling door mindfulness en meditatie, formele- en informele relaties die aangegaan worden met de cliënten, dat er veel mogelijk is en laagdrempeliger en de ervaringsdeskundigheid.

De professionals (ervaringsdeskundigen en huisarts) van ‘Integraal Herstel’ geven aan dat zij een complete behandeling aanbieden, doordat er gekeken wordt naar alle aspecten van de mens (een holistische aanpak). Er wordt gekeken naar wat de cliënt belangrijk vindt. De cliënt staat centraal. Persoonlijke groei wordt verkregen door bewustzijnsontwikkeling middels mindfulness en meditatie. Echter, dit wordt niet door elke cliënt uitgevoerd. Zij bepalen zelf of zij aan deze methoden van bewustzijnsontwikkeling meedoen of niet.

De behandeling is volgens de professionals laagdrempeliger, omdat ze in hun eigen omgeving kunnen blijven en niet voor een bepaalde periode intensief opgenomen worden.

Misschien wel de belangrijkste factor die professionals signaleren, is de ervaringsdeskundigheid waarmee gewerkt wordt. De coaches binnen ‘Integraal Herstel’ hebben allemaal zelf in het verleden te maken gehad met een verslaving.

‘Welke factoren dragen bij aan het resultaat van het Integraal Herstelprogramma? Welke factoren signaleren de respondenten (cliënten)?’

Factoren die cliënten signaleren, die bijdragen aan het resultaat van het Integraal Herstelprogramma, zijn onder andere dat ze aangeven eigen regisseur te zijn van hun behandeling; zij geven zelf vorm aan de behandeling. De motivatie om tot een verslavingsvrij leven te komen moet uit hun zelf komen. Eigen regie speelt daar volgens hen een belangrijke rol in.

Verder geven cliënten aan dat ze snel terecht kunnen, mede doordat het in de omgeving plaatsvindt en dat de positieve aanpak en positieve feedback van de coaches helpt bij het afkomen van hun verslaving. Daarnaast geven naast de professionals ook cliënten aan dat meditatie en mindfulness helpend zijn. Zij ervaren meer rust, meer concentratie en uiteindelijk meer energie.

Tevens kwam bij de respondenten de inzet van ervaringsdeskundigheid sterk terug. Zij gaven aan dat dit een belangrijke factor is die bijdraagt aan hun herstel. Ze geven aan zich begrepen te voelen, meer betrokkenheid te ervaren, dat het gemakkelijker is om een band op te bouwen met iemand die je begrijpt en het zelf ook meegemaakt heeft en het fijn te vinden dat problemen erkend worden.

Schaalvragen

De schaalvragen, die de studentonderzoekers gesteld hebben aan de respondenten, hebben betrekking op de bijdrage van verschillende behandelonderdelen aan het herstel van hun verslaving. De studentonderzoekers hebben gevraagd naar de bijdrage van de volgende punten: bijdrage van mindfulness, meditatie, ervaringsdeskundigen, wat ‘Integraal Herstel’ voor bijdrage levert aan de dagelijkse structuur en wat uiteindelijk de bijdrage is ‘Integraal Herstel’ aan het herstel van de verslaving.

De studentonderzoekers hebben hierbij niet alleen schaalvragen gesteld aan cliënten, maar ook aan professionals, om te kijken of hier overeenkomsten en verschillen in te zien zijn. De antwoorden van de cliënten worden in onderstaande tabel aangegeven met het cijfer 1, professionals met het cijfer 2. De schaalvragen zijn zo veel mogelijk aan alle respondenten gesteld.

Het resultaat van deze schaalvragen zijn in de tabel hieronder te zien per respondent. In de onderste tabel is het gemiddelde per onderwerp weergegeven.

han schaal vragen

 • icon Behandelingen
 • icon Voorlichting
 • icon Bedrijf-oplssingen

img2

Integraal Herstel

Biedt u een deeltijd behandelingsprogramma, waarbij wordt gestart met een uitgebreid intakegesprek. Hierbij zijn een integraal arts en een coach aanwezig. Aan de hand van dit gesprek wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld en een persoonlijke coach toegewezen.

Maatwerk programma:

 • Minimaal één keer per week een gesprek tussen de cliënt en zijn persoonlijke coach.
 • Afspraken met de benodigde deskundigen.

 • Groepsactiviteiten met alle cliënten, waarbij passende thema’s aan de orde komen en het delen van de ervaringen een belangrijke rol speelt.
 • Geregeld een terugkoppeling tussen de cliënt enerzijds en de behandelend arts, de coach en de andere betrokken deskundigen anderzijds. Aan de hand van deze evaluatie wordt het vervolg van het traject bepaald.

img2

Voorlichting op de werkplek

Het blijkt maar al te vaak dat mensen met een verslaving in de ontkenning zitten, klem zitten en zich geen raad weten. Je weet niet welke weg te bewandelen om tot een verslavings-vrij leven te komen. De wil is er wel, maar het lukt niet. Op de werkvloer heeft dat de nodige effecten. Als werkgever weet je niet adequaat in te spelen op dit probleem.

- Vroegtijdige signalering

- Inzicht geven

- Beeldvorming bijstellen

- Functioneren optimaliseren

- Terug naar de werkvloer

Mocht u een beroep op ons willen doen neem dan gerust contact met ons op


img2

Bedrijfs-oplossingen

Ruim 10% van de Nederlanderse beroepsbevolking kampt met een verslavingsprobleem. Het hebben van bedrijfsbeleid op het terrein van verslaving voorkomt een hoop problemen en zorgt voor duidelijkheid bij het personeel.

- Weerslag op het werk

- Preventie en begeleiding

- Gerichte kwaliteitsverbetering

- Maatwerk